Zorg

Kosten & tarieven

Cura Clinic levert met name verzekerde zorg welke wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

Verzekerde zorg – basisverzekering

Kaakchirurgische ingrepen vallen in het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2024 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen.

Cura Clinic heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. 

Onverzekerde zorg

Cura Clinic levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeeld van onverzekerde zorg is de implantologie. Als u zo’n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. Deze zorg betaalt u volledig zelf. U kunt proberen om een deel van deze kosten via uw aanvullende verzekering terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar. De informatie met betrekking tot de eigen bijdrage is dus niet van toepassing op deze onverzekerde zorg. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting.

Machtiging

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoedt Cura Clinic vraagt deze machtiging voor u aan.

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Onderstaand een overzicht van de tarieven die bij Cura Clinic van toepassing zijn.

Zorgproductcode Zorgproduct medische omschrijving NZA max tarief 2023 NZA max tarief 2024
230001 Vacatiegelden, per uur 61,45 65,1
230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. 53,09 56,23
231901 Dagverpleging kaakchirurgie. 457,97 485,04
232152 Plastische sluiting oro-antrale perforatie. 193,7 205,15
234001 1e Consult 126,85 134,35
234002 Herhaalconsult 126,85 134,35
234004 Teleconsult 62,9 66,62
234005 Behandeling loge-abcessen. 213,19 225,8
234011 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012). 206,18 218,37
234012 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. 709,95 751,93
234020 Extirpatie frenulum labii en linguae. 119,5 126,56
234024 Parodontale chirurgie aan één element. 102,27 108,31
234025 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 180,32 190,98
234026 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft. 248,48 263,17
234027 Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 148,79 157,59
234028 Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft. 161,65 171,2
234041 Operatieve verwijdering van één of meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of een corpus alienum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost. 221,859 235,01
234050 Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). 312,14 330,6
234068 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). 229,09 242,63
234070 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. 305,28 323,33
234075 Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat. 344,09 364,44
234083 Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen, inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken. 171,9 182,06
234084 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie. 120,23 127,34
234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. 248,65 263,35
234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl. 214,77 227,46
234092 Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 228,69 242,21
234093 Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. 347,92 368,5
234160 Extirpatie tumor weke delen van de mond. 162,61 172,22
234190 Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 298,05 315,67
234191 Controlebezoek MRA. 44,9 47,55
234192 Reparatie MRA met afdruk. 90,2 95,53
234195 Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat. 563,88 597,22
234196 Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken. 221,94 235,07
234211 Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus. 915,77 969,91
235008 Apexresectie, elke volgende wortel. 100,81 106,77
235021 Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten). 257,23 272,43
238002 Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis. 329,51 349
238049 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak. 303,58 321,53
238060 Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat). 470,54 498,36
238062 Kosten implantaten. 366,12 387,76
238063 Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 147,98 156,73
238828 Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft. 500,75 530,36
238989 Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen. 1178,22 1247,89
239023 Eenvoudige, korte rapporten. 94,96 100,57
239024 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. 202,05 214
239458 Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D). 98,94 104,79
239462 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren. 41,96 44,44
239465 Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patiënt - maximaal éénmaal per dag te declareren. 81,75 86,59
239467 Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D). 73,14 77,46
239472 Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)). 159,59 168,96
239475 Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt. 66,49 70,4
239853 Arthroscopie, diagnose en lavage. 422,4 447,37
239961 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak. 90,43 95,78