Zorg

Kosten & tarieven

Cura Clinic levert met name verzekerde zorg welke wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

Verzekerde zorg – basisverzekering

Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2021 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen. Cura Clinic heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Indien uw verzekeraar géén contract met ons heeft afgesloten, dan betaalt u bij ons ook niet meer dan bij een instelling met wie uw verzekeraar wel zorgcontracten heeft. Bij ons hoeft u namelijk uw eigen bijdrage niet te betalen. Lees verder voor meer informatie.

Onverzekerde zorg

Cura Clinic levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeeld van onverzekerde zorg is de implantologie. Als u zo’n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. Deze zorg betaalt u volledig zelf. U kunt proberen om een deel van deze kosten via uw aanvullende verzekering terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar. De informatie met betrekking tot de eigen bijdrage is dus niet van toepassing op deze onverzekerde zorg. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting.

Machtiging

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoedt Cura Clinic vraagt deze machtiging voor u aan.

Eigen bijdrage voor verzekerde zorg

Afhankelijk van uw zorgpolis moet u bij zorgverleners, met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, een eigen bijdrage betalen. Cura Clinic heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Wij zijn van mening dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten van het niet vergoede deel en kunnen u daarom korting op uw behandeling (rekening) geven. Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico zult u altijd, ongeacht waar u behandeld bent, zelf moeten betalen.

Hoe ontvang ik korting?

  • U heeft van Cura Clinic een rekening ontvangen.
  • Dien de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar.
  • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening (afhankelijk van uw polis tussen 65%-100%).
  • Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan.
  • Maak de uitkering direct over aan Cura Clinic. Dus het bedrag dat u vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar + ingehouden eigen risico.
  • Stuur de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe: Cura Clinic Maastricht, T.a.v. financiële administratie Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht.
  • U kunt ook een scan/foto maken van de specificatie en mailen naar admin@curaclinic.nl
  • Het niet vergoedde deel van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt.

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Onderstaand een overzicht van de tarieven die bij Cura Clinic van toepassing zijn.

Zorgproductcode Zorgproduct medische omschrijving NZA maximaal tarief 2019 NZA maximaal tarief 2020 NZA maximaal tarief 2021
230001 Vacatiegelden, per uur 53,83 55,74
230002 verrichting. 45,04 45,82 47,45
231901 Dagverpleging kaakchirurgie. 294,44 299,56 408,69
232152 Plastische sluiting oro-antrale perforatie. 163,93 183,46 172,72
234003 Consult. 72,11 73,37 vervange n door code 234002 en 234002
234001 1e Consult 109,91
234002 Herhaalconsult 109,91
234004 Teleconsult 54,5
234005 Behandeling loge-abcessen. 177,92 181,01 187,45
234011 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen 174,2 177,23 183,54
234012 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en 602,94 613,43 635,27
234020 Extirpatie frenulum labii en linguae. 102,07 103,85 107,55
234024 Parodontale chirurgie aan één element. 87,24 88,76 91,92
234025 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle 155,21 157,91 163,54
234026 elementen per kaakhelft. 177 180,08 186,49
234027 Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of 128,08 130,3 134,94
234028 kaakhelft. 139,14 141,57 146,61
234041 Operatieve verwijdering van één of meerdere gebitselementen of één of 187,92 191,19 198
234050 Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel 151,92 154,57 160,07
234065 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een 197,2 200,63 207,77
234070 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus 260,83 265,37 274,82
234075 Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per 285,36 290,33 300,67
234083 Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale 147,85 150,42 155,78
234084 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als 99,24 100,96 104,56
234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel 209,17 212,81 220,39
234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, 180,6 183,74 190,28
234092 element. 193,21 196,57 203,57
234093 ligatuur of extensie. 188,47 191,74 198,57
234160 Extirpatie tumor weke delen van de mond. 132,16 134,46 139,25
234190 Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 256,48 260,94 270,23
234191 Controlebezoek MRA. 38,6 39,28 40,67
234192 Reparatie MRA met afdruk. 77,64 78,99 81,8
234195 bestralingsmoulage, gelaatsprothese en 440,05 447,7 463,64
234196 Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, 184,79 188,01 194,7
234211 ductus. 180,84 183,99 190,54
235008 Apexresectie, elke volgende wortel. 86,37 87,87 91
235021 excl. kosten implantaten). 217,41 221,2 229,07
238002 osteomyelitis. 265,59 270,21 279,83
238048 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet 307,73 313,9 324,24
238060 implantaat (per kaak, excl. kosten 399,9 406,86 421,34
238062 Kosten implantaten. 314,04 319,5 330,87
238063 geval van 2 fasen: de tweede fase (per 122,18 124,31 128,73
238828 materiaal/distractor per kaakhelft. 414,73 421,95 436,97
238989 Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief 969,16 986,02 1021,12
239023 Eenvoudige, korte rapporten. 69,55 70,76 73,28
239024 rapporten. 169,27 172,22 178,35
239458 behoeve van röntgenschedelonderzoek 83,33 84,78 87,8
239462 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, 35,44 36,05 37,34
239465 Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en 68,91 70,11 72,61
239467 Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D). 60,41 61,46 63,65
239472 (b.v. cone beam-CT (CBCT)). 137,55 198,24 144,7
239475 Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), 57,31 58,31 60,29
239853 Arthroscopie, diagnose en lavage. 357,3 363,51 376,46
239961 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het 76,55 77,88 80,65