Zorg

Kosten & tarieven

Cura Clinic levert met name verzekerde zorg welke wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

Verzekerde zorg – basisverzekering

Kaakchirurgische ingrepen vallen in het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen.

Cura Clinic heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract.

Onverzekerde zorg

Cura Clinic levert ook onverzekerde zorg. Met onverzekerde zorg bedoelen wij behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Voorbeeld van onverzekerde zorg is de implantologie. Als u zo’n behandeling wilt/nodig heeft, dan krijgt u vooraf een begroting van de geschatte kosten. Deze zorg betaalt u volledig zelf. U kunt proberen om een deel van deze kosten via uw aanvullende verzekering terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar. De informatie met betrekking tot de eigen bijdrage is dus niet van toepassing op deze onverzekerde zorg. De behandeling wordt ingepland nadat u akkoord heeft gegeven op de begroting.

Machtiging

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Pas dan krijgt u de kosten vergoedt Cura Clinic vraagt deze machtiging voor u aan.

Eigen bijdrage voor verzekerde zorg

Afhankelijk van uw zorgpolis moet u bij zorgverleners, met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, een eigen bijdrage betalen. Cura Clinic heeft per 01-11-2022 met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Mocht u nog nota’s ontvangen van voor deze datum, geldt nog steeds onderstaande regeling.

Wij zijn van mening dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten van het niet vergoede deel en kunnen u daarom korting op uw behandeling (rekening) geven. Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico zult u altijd, ongeacht waar u behandeld bent, zelf moeten betalen.

Hoe ontvang ik korting?

  • U heeft van Cura Clinic een rekening ontvangen.
  • Dien de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar.
  • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening (afhankelijk van uw polis tussen 65%-100%).
  • Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan.
  • Maak de uitkering direct over aan Cura Clinic. Dus het bedrag dat u vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar + ingehouden eigen risico.
  • Stuur de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe: Cura Clinic Maastricht, T.a.v. financiële administratie Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht.
  • U kunt ook een scan/foto maken van de specificatie en mailen naar admin@curaclinic.nl
  • Het niet vergoedde deel van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt.

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Onderstaand een overzicht van de tarieven die bij Cura Clinic van toepassing zijn.

Zorgproductcode Zorgproduct medische omschrijving NZA max tarief 2020 NZA max tarief 2021 NZA max tarief 2022
230001 Vacatiegelden, per uur 53,83 55,74 57,07
230002 Assistentie bij een kaakchirurgische
verrichting.
45,82 47,45 48,58
231901 Dagverpleging kaakchirurgie. 299,56 408,69 418,41
232152 Plastische sluiting oro-antrale perforatie. 183,46 172,72 176,83
234003 Consult. 73,37 vervange
n door code 234002
en
234002
-
234001 1e Consult - 109,91 112,53
234002 Herhaalconsult - 109,91 112,53
234004 Teleconsult - 54,5 55,8
234005 Behandeling loge-abcessen. 181,01 187,45 191,91
234011 Operatieve verwijdering van grote benigne
tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012).
177,23 183,54 187,9
234012 Operatieve verwijdering van kaakcysten
groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.
613,43 635,27 650,38
234020 Extirpatie frenulum labii en linguae. 103,85 107,55 110,11
234024 Parodontale chirurgie aan één element. 88,76 91,92 94,11
234025 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige
frontelementen per kaak of aan alle
aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft.
157,91 163,54 167,43
234026 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige
elementen per kaakhelft.
180,08 186,49 190,93
234027 Preventieve parodontale behandeling aan
alle aanwezige frontelementen per kaak, of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft.
130,3 134,94 138,15
234028 Preventieve parodontale behandeling per
kaakhelft.
141,57 146,61 150,09
234041 Operatieve verwijdering van één of
meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of een corpus alienum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.
191,19 198 202,71
234050 Apexresectie per kaak, inclusief één
behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).
154,57 160,07 287,87
234065 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per
kaak (inclusief eventueel spalken).
200,63 207,77 zie code 234068
234068 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). - - 212,71
234070 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of
correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.
265,37 274,82 281,35
234075 Omslagplooi plastiek met behulp van een
vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat.
290,33 300,67 307,82
234083 Uitgebreide correctie articulatie bij
kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen, inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken.
150,42 155,78 159,49
234084 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid
operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie.
100,96 104,56 107,05
234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of
correctie processus alveolaris door middel
van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft.
212,81 220,39 225,63
234086 Correctie van edentate deel van kaak met
bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl.
183,74 190,28 194,81
234092 Vrij prepareren van een geïmpacteerd
element.
196,57 203,57 208,41
234093 Vrij prepareren met aanbrengen van een
ligatuur of extensie.
191,74 198,57 313,84
234160 Extirpatie tumor weke delen van de mond. 134,46 139,25 142,56
234190 Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 260,94 270,23 276,66
234191 Controlebezoek MRA. 39,28 40,67 41,64
234192 Reparatie MRA met afdruk. 78,99 81,8 83,75
234195 Resectieprothese, obturatorklos,
bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat.
447,7 463,64 474,67
234196 Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken.
188,01 194,7 199,33
234211 Verwijdering speekselsteen, per klier en/of
ductus.
183,99 190,54 817,04
235008 Apexresectie, elke volgende wortel. 87,87 91 93,17
235021 Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak,
excl. kosten implantaten).
221,2 229,07 234,52
238002 Sequestrotomie of decorticatie bij
osteomyelitis.
270,21 279,83 286,48
238048 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of
vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak.
313,9 324,24 331,95
238060 Plaatsen van eerste permucosale
implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat).
406,86 421,34 431,36
238062 Kosten implantaten. 319,5 330,87 338,74
238063 Vrijleggen van implantaat/implantaten, in
geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak).
124,31 128,73 131,8
238828 Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft. 421,95 436,97 447,36
238989 Openen van bot voor het verkrijgen van
een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen.
986,02 1021,12 1045,41
239023 Eenvoudige, korte rapporten. 70,76 73,28 75,02
239024 Meer gecompliceerde, tijdrovende
rapporten.
172,22 178,35 182,59
239458 Uitgebreide analyse en verslaglegging ten
behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D).
84,78 87,8 89,89
239462 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van
gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren.
36,05 37,34 38,23
239465 Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patiënt - maximaal éénmaal per dag te declareren. 70,11 72,61 74,33
239467 Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D). 61,46 63,65 65,17
239472 Maken meerdimensionale kaakopname
(b.v. cone beam-CT (CBCT)).
198,24 144,7 148,14
239475 Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt. 58,31 60,29 61,72
239853 Arthroscopie, diagnose en lavage. 363,51 376,46 385,41
239961 Nemen van afdrukken van boven- en
onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak.
77,88 80,65 82,57